ထီစက်ရုံ - တရုတ်ထီစက်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ